Sleva pro registrované zákazníky!!!

Poučení  o  právu  na  odstoupení  od  smlouvy

 Poučení  o  právu  na  odstoupení  od  smlouvy  uzavřené  distančním  způsobem

 1.  Právo  odstoupit  od  smlouvy 

1.1  Do  14  dnů  máte  právo  odstoupit  od  této  smlouvy  bez  udání  důvodu.

 1.2  Máte  právo  odstoupit  od  smlouvy  bez  udání  důvodu  ve  lhůtě  14  dnů  ode  dne  následujícího  po  dni, kdy  Vy  nebo  Vámi  určená  třetí  osoba  (jiná  než  dopravce)  převezmete  zboží. 

1.3  Pro  účely  uplatnění  práva  na  odstoupení  od  smlouvy  musíte  o  svém  odstoupení  od  této  smlouvy informovat  Radek  Krábek,  Masarykovo  nám.  328/6,  669  02  Znojmo,  formou  jednostranného  právního jednání  (například  dopisem  zaslaným  prostřednictvím  provozovatele  poštovních  služeb  nebo  e​ https://www.hodinar-zlatnik.cz/kontakty/.  Můžete  použít  vzorový  formulář https://www.hodinar-zlatnik.cz/vyhledavani/?string=Poučení%C2%A0+o%C2%A0+právu%C2%A0+na%C2%A0+odstoupení%C2%A0+od%C2%A0+smlouvy mailem) pro  odstoupení  od  smlouvy,  není  to  však  Vaší  povinností. 

1.4  Aby  byla  dodržena  lhůta  pro  odstoupení  od  této  smlouvy,  postačuje  odeslat  odstoupení  od  smlouvy před  uplynutím  příslušné  lhůty. 

2.  Důsledky  odstoupení  od  smlouvy

2.1  Pokud  odstoupíte  od  této  smlouvy,  vrátíme  Vám  bez  zbytečného  odkladu,  nejpozději  do  14  dnů  ode dne,  kdy  nám  došlo  Vaše  oznámení  o  odstoupení  od  smlouvy,  všechny  platby,  které  jsme  od  Vás obdrželi,  včetně  nákladů  na  dodání  (kromě  dodatečných  nákladů  vzniklých  v  důsledku  Vámi  zvoleného způsobu  dodání,  který  je  jiný  než  nejlevnější  způsob  standardního  dodání  námi  nabízený).   Pro  vrácení  plateb  použijeme  stejný  platební  prostředek,  který  jste  použil(a)  pro  provedení  počáteční transakce,  pokud  jste  výslovně  neurčil(a)  jinak.  Společnost  Radek  Krábek,  Masarykovo  nám.  328/6,  669 02  Znojmo,  však  preferuje,  i  s  ohledem  na  rychlost  vyřízení,  vrácení  formou  bankovního  převodu  na  Váš účet.  V  žádném  případě  Vám  tím  nevzniknou  další  náklady.  Platbu  vrátíme  až  po  obdržení  vráceného zboží  nebo  prokážete​ li,  že  jste  zboží  odeslal(a)  zpět,  podle  toho,  co  nastane  dříve. 

2.2  Zboží  bez  zbytečného  odkladu,  nejpozději  do  14  dnů  ode  dne,  kdy  došlo  k  odstoupení  od  této smlouvy,  zašlete  zpět  nebo  je  předejte  osobně  v  naší  provozovně.  Adresu  provozovny  najdete  na https://www.hodinar-zlatnik.cz/kontakty/ .  Lhůta  se  považuje  za  zachovanou,  pokud  nám  odešlete zboží  zpět  před  uplynutím  14  dnů.   Ponesete  přímé  náklady  spojené  s  vrácením  zboží.   Odpovídáte  pouze  za  snížení  hodnoty  zboží  v  důsledku  nakládání  s  tímto  zbožím  jiným  způsobem,  než který  je  nutný  k  obeznámení  se  s  povahou  a  vlastnostmi  zboží,  včetně  jeho  funkčnosti.